چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات و تجهیزات توانبخشی معلولین، جانبازان، سالمندان و صنایع پزشکی وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات و تجهیزات توانبخشی معلولین، جانبازان، سالمندان و صنایع پزشکی وابسته

زمان برگزاری:یازدهم لغایت چهاردهم مهر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۱ تا ۱۸

مکان:تهران، بزرگراه شهید چمران جنوب، محل دائمی نمایشگاه شهرداری تهران، مجتمع نمایشگاهی گفتگو